VAKIF SENEDİ

 

TURİST REHBERLERİ VAKFI RESMİ SENEDİ

I) BÖLÜM- Kuruluş Hükümleri

Başlangıç

Madde 1:
Bu Vakıf Senedinin altında adları ve adresleri yazılı kurucular tarafından Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre bir vakıf kurulmuştur.

Vakfın Adı, Merkez ve Şubeleri

Madde 2:
Vakfın adı “TURİST REHBERLERİ VAKFI” “TUREV” olup, bu resmi senette kısaca “VAKIF” olarak anılmıştır.
Vakıf merkezi İstanbul’da olup, ilgili mevzuat çerçevesinde Vakıf Yönetim Kurulu kararı ile ve yetkili makamlardan gerekli izinler alınarak yurt içinde ve/veya dışında şube ve temsilcilikler açılabilir. Vakıf İstanbul ili, Şişli ilçesi Dolapdere Cad. No:106 Dolapdere adresinde kuruludur.

Vakfın Amacı

Madde 3:
Türkiye’yi yerli ve yabancı turistlere en iyi şekilde tanıtmak, gezileri süresince turistlerin doğru bilgiler edinmelerini sağlamak ve turistlere yardımcı olmak görevini üstlenmiş bulunan ve bu anlamda KAMU HİZMETİ ifa eden Turist Rehberlerinin hizmet içi eğitimi başta olmak üzere Rehberlere yönelik sosyal, kültürel ve ekonomik etkinliklerde bulunmak ve mesleki dayanışmayı arttırmak,

Sektörün ülke ekonomisinde önem ve itibarını arttırıcı katkılarını azamiye ulaştırmak, Turizm potansiyeline işlerlik kazandırıcı çalışmalar yapmak ve yeni potansiyel yaratıcı projeler hazırlamak,

Ülkemizin turistik, kültürel, tarihi ve sanatsal değerlerinin tanıtımında görevler üstlenmek,

Turizm politikalarının belirlenmesinde, planlamasında, programlanmasında ve uygulanmasında kamu ve özel kurum kuruluşları ile organizasyon, işbirliği içinde görevler üstlenip turizm sektörüne katkılarda bulunmak,

Ülke tanıtımı ve turizmin geliştirilmesinde kurumsal ve toplumsal düzeyi yükseltici eğitsel, kültürel, bilimsel, sanatsal ve ekonomik etkinliklerde bulunmak,

Yasal düzenlemelerde mesleki kuruluşlara verilen veya verilecek görevlerde bu kuruluşlara turizmin geliştirilmesi ve ülke tanıtımı konularında yardımcı olmaktır.

Vakfın Faaliyetleri ve Gayesini Gerçekleştirmek İçin Yapabileceği İş ve İşlemler

Madde 4:
Vakıf, 3. maddede belirtilen amaçlarına ulaşmak için aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunmaya ve bu faaliyetleri mali yönden destekleyecek ve kolaylaştıracak tasarrufları icraya yetkilidir.
a) Resmi ve özel kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve müşterek çalışmalar suretiyle Turist Rehberlerinin mesleki düzey ve yetkinliklerini arttırıcı eğitim ve öğretim kurumları açmak, kiralamak, satın almak, ortak olmak, işletmek, yönetmek,
b) Bağımsız olarak ya da bilgi, para, malzeme yardımında bulunacak kurum ve kuruluşlarla birlikte bilimsel, kültürel, sanatsal, eğitsel nitelik ve içerikte kurslar, konferanslar, seminerler, kongreler, sempozyumlar, toplantı, panel, sergi, gezi vs. düzenlemek, başkalarınca düzenlenmiş olanlara katılmak,
c) Amaçlarına uygun olarak araştırma, geliştirme ve kültür merkezleri, müzeler, enstitüler, kitaplıklar açmak, sektöre yönelik envanter ve arşiv oluşturmak,
d) Burslar, ödüller vermek, yarışmalar düzenlemek,
e) Film, dia, broşür, bülten, gazete, dergi, kitap vb. her türlü yayını yapmak,
f) Eğlenme, dinlenme, konaklama ve sosyal, kültürel etkinliklere elverişli tesisler, huzurevleri, hastaneler, çocuk yuvaları kurmak, kiralamak, işletmek,
g) Profesyonel Turist Rehberlerine hizmet sunacak biçimde sağlık ocağı, hastane, klinik ve poliklinik kurmak, donatmak, işletmek,
h) Profesyonel Turist Rehberlerinin sosyal güvenlik gereksinimlerini karşılama amacını güden başka vakıflar kurmak, kamu mevzuatının izin vereceği sosyal güvenlik kurum ve kuruluşlarına ortak olmak veya kurmak, Turist Rehberlerinden ihtiyacı olanlara Avukat tutmak, Cenaze masraflarını karşılamak, dul ve yetimlerine nakdi, ayni yardımda bulunmak,
i) Turistik ve hediyelik ürünlerin tanıtımı, üretim ve pazarlamacılığı ve işletmeciliğini yapmak,
j) Vakıf amaç ve hizmet konularına yönelik iktisadi işletmeler, şirketler kurmak.

Vakfın Tasarrufları

Madde 5:
Vakıf, amacına ulaşmak için yasal sınırlamalar dışında, miktar ve değeri sınırlanmamış taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satınalma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya; Vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya; Vakıf malvarlığına giren bir ya da bir çok kez yatırımda kullanmaya; Vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satınalma ve diğer yollar ile malettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa; menkul değerleri almaya ve Vakfın amacı gerektirdiğinde bunları değerlendirip satmaya; Vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yasal izin alındığında yurtdışındaki vakıflar ile işbirliği yapmaya, yerli ve yabancı vakıflardan yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya; amaçlarına harcayacağı gelirlerini arttırmak için para ya da malvarlığına giren değerlerle şirketlere ve yönetimlerine katılmaya, taşınmazların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetin gayrı aynî haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile yapacağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz için rehin dahil her türlü güvenceleri almaya, banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gereğinde ödünç almaya kefalet ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, şirketler, ortaklıklar kurmaya, bunları doğrudan ya da denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye; vakfın amaç ve hizmet konularından birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya Türk Medeni Kanununun 46. maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.
Vakıf bu yetkilerini ve gelirlerini 903 sayılı kanunla yasaklanan yönlerde ve maksatlarda kullanamaz.

Vakfın Mal Varlığı

Madde 6:
Bu resmi senette belirtilen amaçların gerçekleşmesi için kurucu üyeler tarafından toplam 5.460.000.000 TL tahsis edilmiştir. Vakıf bu ilk kuruluş varlığına ek oalarak her türlü mal ve hakları, para, menkul ve gayrımenkulleri herhangi bir hukuki yolla iktisap edebilir ve 3. maddede belirtilen tasarruflarla mal varlığını ve gelirlerini arttırabilir. Artan mal varlığından bir kısmının veya tamamının özvarlığa ilavesine Yönetim Kurulu karar verir. Türk Medeni Kanununun hükümlerine göre kurulan Vakıflar Hakkındaki Tüzük ile sınırlanan Yönetim, idare masrafları ile vakıf gelirlerini arttıracak yatırımlara ayrılacak miktarlar dışında gelirlerinin tümünü vakfın amaçlarına tahsis veya sarf eder.

II) BÖLÜM-Yönetim Hükümleri

Vakfın Organları

Madde 7:
Vakfın organları aşağıda gösterilmiştir:
a) Mütevelliler Heyeti
b) Yönetim Kurulu
c) Denetim Kurulu

Mütevelliler Heyeti

Madde 8:
8-1-
a)Vakıf Mütevelli Heyeti 110 kişiden oluşmaktadır. Üyeliklerin istifa, ölüm gibi nedenlerle boşalması halinde yerlerine; Vakıf Başkanının önerisi ve Yönetim Kurulunun 2/3 çoğunluğunun kararıyla, turist rehberliği camiasından ya da vakfın amaçlarına katkıda bulunabilecek yetkin kişiler üyeliğe kabul edilirler.
b)Vakfın doğal mütevellileri, Turizm Bakanı ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı ile İstanbul Turist Rehberi Esnaf Odası Başkanından oluşur.

Mütevelli Heyet Vakfın en yüksek karar organıdır.

Mütevelli Heyetin görev ve yetkileri şunlardır:
a) Yönetim Kurulu’nu seçmek,
b) Denetim Kurulu’nu seçmek,
c) Vakıf Yönetim Kurulu’nca hazırlanan faaliyet raporu ile Denetim Kurulu raporlarını görüşüp incelemek, Yönetim Kurulu’nun ibrası konusunda karar vermek,
d) Yönetim Kurulunca hazırlanan Vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,
e) Yönetim Kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,
f) Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine huzur hakkı verilip verilmemesine, verilecekse miktarına karar vermek,
g) Gerektiğinde Vakıf senedine eklemeler ve/veya değişiklikler yapmak,
h) Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek.
Mütevelli Heyet bu görev ve yetkilerini olağan ve gerekirse olağanüstü toplantılar yapmak suretiyle yerine getirir.

8-2- Olağan Toplantı

Mütevelli Heyet, her takvim yılının ilk üç ayı içerisinde olağan olarak toplanır ve bilanço, bütçe ve çalışma raporlarının onaylanması ile seçime ilişkin konuları görüşür. Olağan toplantıda ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez ancak Divanın teşkilinden hemen sonra hazirunun en az onda birinin (1/10) yazılı önerisiyle gündeme madde ilavesi mümkündür. Fakat her halükarda eklenmesi teklif olunan maddeler Vakıf üyeleri ile Vakfa yükümlülük ve sorumluluk yükleyecek senet değişikliğine ilişkin ve ödeneklerin arttırılmasına dair olamaz.
Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi toplantı gününden en az 7 gün önce üyelere elden imza karşılığı tebliğ edilir. Elden imza karşılığı tebligatın yapılmadığı üyelere ise toplantı gününden en az 7 gün önce ellerine ulaşacak şekilde taahhütlü mektupla tebligat yapılır.
Toplantı tarihi, saati, yeri ve gündemi ayrıca Vakıf merkezinin bulunduğu şehirdeki bir yerel gazetede toplantı tarihinden en az 7 gün önce ilan edilir.
Mütevelli Heyet ilk toplantıda üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamaz ise 2. toplantı üye tam sayısının üçte birinin (1/3) katılımı ile ilk toplantıdan bir hafta sonra aynı gün, yer ve saatte yapılır.
Mütevelli Heyet karar nisabı hazirunun salt çoğunluğudur. Vakıf senedinde yapılacak değişiklik, düzeltme veya eklemeler için karar nisabı üye tam sayısının üçte ikisidir (2/3).
Oyların eşitliği halinde Divan Başkanı’nın oyu 2 oy sayılır. Divan Başkanı ve üyelerinin seçimi açık oy, bunun dışındaki oylamalar gizli oylama açık tasnif yöntemi ile yapılır.
Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye, Mütevelli Heyet’ten bir başka üyeyi vekil tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekalet toplanamaz.

8-3- Olağanüstü Toplantı

Vakıf Yönetim Kurulu ayrıca gerekli gördüğü hallerde Mütevelli Heyeti olağan toplantı için öngörülen prosedürü yerine getirerek olağanüstü toplantıya çağırabilir. Bundan başka Mütevelli Heyet üye tam sayısının en az üçte birinin (1/3) yazılı talebi durumunda da Yönetim Kurulu Mütevelli Heyeti yine yukarıdaki prosedürü izleyerek toplantıya çağırabilir. Olağanüstü toplantıda ilan olunan gündemdeki maddeler dışındaki konular görüşülemez. Olağanüstü toplantının karar nisabı ile oylama yöntemleri olağan toplantının aynıdır.

Yönetim Kurulu

Madde 10:
Vakıf Yönetim Kurulu, Mütevelli Heyet toplantısında seçilecek 9 üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinden 4’ü Mütevelli Heyet dışından seçilebilir. Mütevelli Heyet ayrıca 9 yedek Yönetim Kurulu üyesi seçer. Yönetim Kurulu, Mütevelli Heyet tarafından 3 yıllık süre için seçilir. Yönetim Kurulu’nun ilk toplantısında başkan, başkan vekili ve muhasip üye seçilerek görev taksimi yapılır.
Görev süresi bitmeden herhangi bir sebeple yönetim kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine, sırasına göre yedek üyelerden biri göreve çağırılır. Göreve çağrılan üye öncekinin süresini tamamlar.
Yönetim Kurulu ayda en az bir kere toplanır. Geçerli mazereti olmadan arka arkaya 3 toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi bu görevden çekilmiş sayılır.
Toplantı yeter sayısı 2/3 olup, kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Oylarda eşitlik halinde Başkan’ın oyu iki oy sayılır. Alınan kararlar noter tasdikli karar defterine yazılarak imzalanır.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

10-1- Vakıf amaç ve hizmet konuları doğrultusunda çalışmalar yapmak,

10-2- Vakfın yönetim ve hizmet çalışmalarını yönlendirmek, uygulamalarına etkinlik kazandırmak amacıyla Yüksek Danışma Kurul veya Kurulları kurmak,

10-3- Mütevelliler Heyeti toplantılarının tarih ve yer ve gündemlerini tesbit ederek çağrıda bulunmak,

10-4- Vakıf bütçesi, çalışma dönemi hizmet programı ile bilanço, gelir-gider çizelgeleri ve çalışma dönemi çalışma raporunu görüşüp kabul etmek,

10-5- Vakıf resmi senedinde öngörülen değişiklikleri görüşüp karara bağlamak ve Mütevelli Heyete sunmak,

10-6- Şubelerin açılmasına, iktisadi işletmeler, ortaklıklar ve şirketlerin kurulmasına karar vermek,

10-7- Görev, yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlenmek kaydıyla vakfa müdür atar, vakıf genel sekreterliği veya benzeri yardımcı birimler oluşturabilir, gerektiğinde görevlerine son verir.

10-8- Sürekli Vakıf yönetim ve hizmet komitelerini oluşturmak, çalışma programlarını görüşüp onaylamak, uygulamaları için yetki vermek ve uygulamalarını izlemek,

10-9- Vakfın amaç ve hizmet konularına ilişkin uygulama yönetmeliklerini görüşüp onaylamak,

10-10- Yasalar ve Vakıf resmi senedinde öngörülen diğer işleri yapmak.

10-11- Vakıf tüzel kişiliği adına bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemleri yapar.

10-12- İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilikler açılmasına ve kapatılmasına karar verir, bu hususta gereken işlemleri yapar.

Denetim Kurulu

Madde 11:
Vakıf, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün denetimine tabi olup, ayrıca Mütevelliler Heyetinde, Mütevelliler arasından (3) yıllık süre için gizli oyla seçilen ve tercihen mali konularda bilgili (3) asıl ve (3) yedek üyeden oluşan Denetim Kurulu tarafından denetlenir. Denetim Kurulu vakıf içi denetimi sağlar.

Denetçiler, aralarından bir kişiyi başkan seçerler. Denetim, Vakfın defter ve kayıtları ile belgeleri üzerinde yapılır. Herhangi bir nedenle ayrılan üyenin yerine sıra ile yedeklerden biri tayin edilir.

Denetçilerin Görev ve Yetkileri

11-1- Altı aylık incelemeleri sonucu belirleyecekleri konu ve önerileri bir rapor halinde Yönetim Kuruluna bildirmek,

11-2- Çalışma dönemi sonunda bilanço ve gelir-gider tablosu üzerinde yapacakları genel değerlendirme sonunda belirleyecekleri konu ve önerilerini bir rapor halinde Mütevelli Heyete sunmak.

Vakıf Başkanının, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin Ödenekleri

Personel Hakları

Madde 13:
Yönetim Kurulunca seçilecek yetkili yönetici ve uzman danışmanlar ile yeterli sayıda personelden oluşacak Yürütme Birimi görevlileri hakkında Yönetim Kurulunca kabul edilecek “Personel Yönetmeliği” hükümleri uygulanır.
Madde 14:
Kamu görevlisi olmayan Vakıf Başkanı, Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilere, yıllık bütçede öngörülen ve aylık bir Cumhuriyet altınından az olmamak üzere huzur hakkı ödeneği ödenir.

III) BÖLÜM - Mali Hükümler

Vakıf Gelirleri

Madde 15:
Vakfın Gelirleri Şunlardır:
a) Vakfın amacına uygun her türlü şartlı şartsız bağışlar ile yardımlar.
b) Vakıf faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler.
c) İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler.
d) Vakıf menkul ve gayrımenkulleri ile diğer varlık ve haklarının değerlendirilmesi ile sağlanacak gelirler.
e) Diğer gelirler.

Vakfın Bütçesi ve Esasları

Madde 16:

Vakfın çalışma dönemi 1 Ocak’ta başlar ve 31 Aralık’ta sona erer. Vakfın bütçesi, yıllık bütçe yönetmeliği ve gelir-gider çizelgeleri ile plasman planından oluşur.

Yıllık Bütçe Yönetmeliğinde, öngörülen gelirler ile ayrılan gider ödenekleri, harcama yetkileri ve yetkilileri, gelirlerin alınma biçimleri, gider ve harcamaya ilişkin belge düzeni, kasada tutulacak para tutarı, bölüm ve maddelerde yapılacak aktarma yetkileri gibi konular yer alır.

Vakıf Yönetimi, çalışma dönemi içinde elde ettiği brüt gelirlerin %20’sini Yönetim ve Yönetimi sürdürme giderleri ile yedek akçe ayırımı ve Vakıf malvarlığını arttıracak yatırımlara harcamaya yetkili olup, kalan %80’ini ise Vakıf amaç ve hizmet konularına ayırmaya zorunludur.

Vakıf, bilanço esaslarına göre gerekli defterleri tutar; yıllık çalışma raporları ve bilançoları ile ilgili belgeleri ilgili Makamlara sunar.

Vakfın gelirlerinin elverişliği oranında amaç ve hizmet konuları sıraya konularak uygulama yapılır.

IV) BÖLÜM - Genel Hükümler

Vakıf Resmi Senedinde Değişiklik

Madde 17:
Vakıf Resmi Senedinde yer alan amaç ve hizmet konularının nitelik ve kapsamlarının, Vakfedenlerin belirttikleri iradeye açıktan açığa uymayacak derecede değişmesi durumunda ya da Vakıf mallarının korunması ya da amaç ve hizmet konularının sürdürülmesi için Vakfın yönetim biçiminin değiştirilmesine kesin gereksinme duyulduğunda Vakıf Mütevelliler Heyetinin üye tam sayısının en az 2/3 çoğunluğu ile yapılır. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün görüşü ve Asliye Hukuk Mahkemesinin onayı ile Vakıf Resmi Senedinde değişiklik yapılabilir.

Vakfın Dağılması

Madde 18:
Vakfın devamında yarar olmayacağı anlaşılır ya da Vakfın amaç ve hizmet konularının gerçekleşmesinin olanaksız duruma geldiği kanısına varılırsa, Yönetim Kurulu’nun ya da Mütevelli Heyet üye tam sayısının en az salt çoğunluğunun teklifi üzerine Mütevelli Heyet üye tam sayısının üçte ikisinin (2/3) onayı ile önerisi Vakfın dağıtılmasına karar verilebilir.

Vakfın herhangi bir sebeple dağılması halinde Vakfın mal varlığı, amaç ve hizmet konuları, adı Vakıf Senedinde belirtilmek şartıyla konusuna en yakın bir başka Vakfa devredilir. Dağılma işlemleri Yönetim Kurulu tarafından yapılır.

Hüküm Eksikliği

Madde 19:
Vakıf Resmi Senedinde hüküm bulunmayan durumlarda Vakıflar Kanunu, Türk Medeni Kanunu, 903 sayılı kanun ve Vakıflar hakkında Tüzük hükümleri uygulanır.

Yönetmelikler

Madde 20:
Vakıf Resmi Senedinin uygulanması, aşağıda gösterilen yönetmelikler ile ileride gerekecek yönetmelikler uyarınca yapılır.

20-1- Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği

20-2- Personel Yönetmeliği

Vakfın Temsili

Madde 22:
Vakfı Yönetim Kurul temsil eder. Yönetim Kurulu, bu temsil yetkisini Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan Vekili’ne devredebilir. Yönetim Kurulu, genel veya belli hal ve konularda belirteceği esaslar dahilinde kendi üyelerinden bir veya birkaçını, temsilci veya temsilciliklerini, herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir.